Német nyelvű irodalmak és kultúrák doktori alprogram

 

Az alprogram vezetője: Dr. habil. Bombitz Attila, egyetemi docens
Az alprogram helyettes vezetője: Dr. habil. Hárs Endre, egyetemi docens

A Német nyelvű irodalmak és kultúrák doktori alprogram célja a tudományos pályára készülő fiatalok támogatása és magasan kvalifikált germanisták képzése. A program kurzusainak tudományos súlypontját a Germán Filológia Intézet keretén belül működő Német Irodalomtudományi Tanszék és az Osztrák Irodalom és Kultúra hosszú távú és aktuális kutatási programjai képezik.

A képzés a két tanszéken folyó kutatásokhoz kapcsolódó irodalom-, kultúra- és médiatudományi súlypontokat, elméleti illetve történeti kutatási perspektívákat kínál. A képzés elméleti bázisát a „lehetséges világok" szövegelmélete, strukturalista, posztstrukturalista, tudás- és médiatörténeti, továbbá kognitív irodalomtudományi megközelítések képezik. A program lehetőséget nyújt a tudománytörténeti jelentőségű, valamint a jelenkori kutatási módszerek elsajátítására és a vizsgálati korpuszon történő alkalmazására. A modern filológia eszköztárának átadása mellett figyelmet szentel a diszciplináris határokon átívelő kutatási kérdéseknek és a 21. század szakmai kihívásainak is. Korszakok tekintetében a spektrum a kora újkori és főképp a Kárpát- medence németségének kutatásától a 18. és 19. századi irodalmi modernizáció, valamint a „klasszikus modernitás" fejleményein át a kortárs irodalomig terjed, melynek keretei között különös hangsúly esik a közép-európai és osztrák kultúr- és irodalomtörténet egyes szakaszaira.

I. képzési ciklus: Elmélet + Kutatómunka + Beszámoló + Komplex vizsga (120 kredit)

Elmélet (60 kredit)

12 kötelező tantárgy (60 kredit):
1. Fejezetek a német nyelvű irodalmak történetéből (1. félév, 3x5 kredit, heti 3 óra, szeminárium, gyakorlati jegy) – 1 tárgy más doktori iskolák kínálatából az aktuális kutatási területhez kapcsolódóan.
2. Műfaji és poétikai tendenciák a német nyelvű irodalmakban (2. félév, 3x5 kredit, heti 3 óra, szeminárium, gyakorlati jegy) – 1 tárgy más doktori iskolák kínálatából az aktuális kutatási területhez kapcsolódóan
3. Irodalom- és kultúratudományi stratégiák a német nyelvű irodalmak kontextusában (3. félév, 3x5 kredit, heti 3 óra, szeminárium, gyakorlati jegy) – 1 tárgy más doktori iskolák kínálatából az aktuális kutatási területhez kapcsolódóan
4. Inter- és transzdiszciplinaritás a német nyelvű irodalmak kontextusában (4. félév, 3x5 kredit, heti 3 óra, szeminárium, gyakorlati jegy) – 1 tárgy más doktori iskolák kínálatából az aktuális kutatási területhez kapcsolódóan

Kutatómunka (50 kredit)

kutatómunka: 4 kötelező félév (50 kredit):

1. Publikáció
a) Tanulmány magyarul ill. idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)
b) Cikk magyarul ill. idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)

2. Prezentáció

a) Konferencia-előadás magyarul (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)
b) Konferencia-előadás idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)

Beszámoló (2×5 = 10 kredit)

Beszámoló a PhD-dolgozathoz szükséges kutatásokról a 2. és 4. félévben.

Komplex vizsga (0 kredit)

Az SZTE Doktori Szabályzata szerinti követelmények szerint az ott leírt módon.

 

II. képzési ciklus: Kutatómunka + Oktatás + Beszámoló (120 kredit)

Kutatómunka (100 kredit)

1. Publikáció

a) Tanulmány magyarul ill. idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 2 db)
b) Cikk magyarul ill idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 2 db)

2. Prezentáció
a) Konferencia-előadás magyarul (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)
b) Konferencia-előadás idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 2 db)

Oktatás (2×5 = 10 kredit)

Félévenként max. 2 db 2 órás kurzus az 5. és 7. félévben

Beszámoló (2×5 = 10 kredit)

Beszámoló a PhD-dolgozathoz szükséges kutatásokról a 6. és 8. félévben.

 

PhD sub-program: German-language-literature-and-culture

Head of sub-program: Dr. habil. Attila Bombitz, associate professor
Deputy head of sub-program: Dr. habil. Endre Hárs, associate professor

The sub-programme German-language-literature-and-culture is committed to preparing doctoral students for an academic career and helps students to become competent and highly qualified germanists. The courses of the proramme are based on the long-term and current research programmes of the Department of German Literature and the Department of Austrian Literature and Culture within the Institute of German Filology.

Students pursuing German-language-literature PhD are offered supervised topics linked to the research projects of the departments such as literary and cultural and media studies and theoretical and historical pespectives in research. These are first of all the theory of „possible worlds" and structuralist and post-structuralist and cognitive approaches as well as history of knowledge and media history. Postgraduates enrolling in this programme are given the opportunity to get acqauinted with and use current research methods just as with approaches and methods of historical relevance. Besides a strong foundation in philology the emphasis will be laid on interdisciplinary research fields. Concerning the epochs and periods of literature the program offers a wide spectrum from the early modern period and 18th and 19th century literary modernism including the research on Germans in the Carpathian-basin, to the literature of Modernism and the present with special emphasis on Central-European and Austrian literature and culture.

Curriculum:

Phase I.: Theory + Research + Report + Complex exam (120 credits)

Theory (60 credits)

12 courses (60 credits)

1. Chapters of German-language-literature (Semester 1, 3X5 credits, 3 lessons/week, seminar) – 1 course from other doctoral programmes linked to the individual research project
2. Poetical and genre tendencies in German-language-literature (Semester 2, 3X5 credits, 3 lessons/week, seminar) – 1 course from other doctoral programmes linked to the individual research project
3. Strategies of literary and cultural studies in the context of German-language-literature (Semester 3, 3X5 credits, 3 lessons/week, seminar) – 1 course from other doctoral programmes linked to the individual research project
4. Inter- and transdisciplinarity in German-language-literature (Semester 4. 3X5 credits, 3 lessons/week, seminar) – 1 course from other doctoral programmes linked to the individual research project

Research (50 credits)

Research: 4 semesters (50 credits):

1. Publication

a) Essay in Hungarian or any other language (any semester, repeatable, at least 1 item)
b) Article in Hungarian or any other language (any semester, repeatable, at least 1 item)

2. Presentation
a) Conference speech in Hungarian (any semester, repeatable, at least 1 item)
b) Conference speech in a foreign language (any semester, repeatable, at least 1 item)

Report (2X5 = 10 credits)

Research report on the PhD-research project in semesters 2. and 4.

Complex exam (0 credit)

 

II. Phase: Research + Teaching + Report (120 credits)

Research (100 credits)

1. Publication

a) Essay in Hungarian or any other language (any semester, repeatable, at least 2 items)
b) Article in Hungarian or any other language (any semester, repeatable, at least 2 items)
2. Presentation
a) Conference speech in Hungarian (any semester, repeatable, at least 1 item)
b) Conference speech in a foreign language (any semester, repeatable, at least 2 items)

Teaching (2X5 = 10 credits)

2 courses per semester, 90 minutes each, semesters 5. and 7.

Report (2X5 = 10 credits)

Research report on the PhD-research project in semesters 6. and 8.

 

2019  SZTE Germanisztika   globbersthemes joomla templates